** تذکر : دستور العمل های آورده شده جنبه کلی داشته و برای هر باغ با توجه به نوع خاک و آب و همچنین شرایط آب و هوایی و دیگر شرایط مهم در پرورش محصول مورد نظر، باید دستور العمل استفاده از محصولات بایوجمی با مشورت و دستور کارشناسان شرکت مورد استفاده قرار بگیرد.
فارسی