شرکت های تحت لیسانس

نام شرکت: کیمیا کمپوست زاینده رود (اصفهان)

مدیر: حسین همتی

نام شرکت: کیمیا پالایش  گلپا (گلپایگان)

مدیرعامل: مهندس مجید وثوقی

نام شرکت: نوین اکسیر طبیعت پارس (مورچه خورت -اصفهان)

مدیر:دکتر پیمان فلسفین

فارسی