می 15, 2019

مشهد

خانم امیربیگ -تلفکس:  ۰۵۱۳۶۵۱۷۹۶۱ – ایمیل: azamamirbeig@yahoo.com
می 15, 2019

مرودشت

آقای شیبانی – تلفن: ۰۹۱۷۳۲۸۰۰۶۲
می 15, 2019

گیلان

آقای حسین آریا پسند – تلفکس: ۰۱۳۳۳۷۱۰۲۹۷ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۱۴۹۴۲  
می 15, 2019

کاشان

خانم فخاریان (شرکت نوین آشیان) – تلفکس: ۰۳۱۵۵۵۴۱۳۲۸ –  تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۲۰۰۴۷۶ – ایمیل: novinashian@chmai.ir
می 15, 2019

سنندج

آقای احمدپناه – تلفن: ۰۹۱۸۸۷۱۹۷۱۸ /  ۰۹۳۰۵۱۴۰۸۲۸
می 15, 2019

خراسان رضوی

(شرکت کشاورزی آزرنگ)  – تلفکس(دفتر): ۰۵۱۳۸۴۱۴۱۷۲ – تلفن(بازرگانی): ۰۵۱۳۸۴۳۸۵۵۲ –  ایمیل: azarangco@yahoo.com
می 15, 2019

تبریز

آقای مهدی بابایی  – تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۹۹۴۲۹ – ایمیل: nanodiana58@gmail.com
می 15, 2019

بابل

آقای حسن شاکری (سورتینگ سازی برادران شاکری) -تلفکس: ۰۱۱۳۲۲۵۹۳۲۶ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۱۲۱۷۲
می 15, 2019

بابل

آقای علی نژاد (مزرعه کپور کمانگر)  – تلفکس:  ۰۱۱۳۲۱۱۳۰۶۶ ایمیل:mazraekapurkamangar@gmail.com
فارسی