مجتمع کشت و صنعت دام زاد (شهرضا-اصفهان)

نام شرکت: مجتمع کشت و صنعت دام زاد (شهرضا-اصفهان)
مدیر: دکتر سعید خلیلی
تلفن:   ۰۳۱۵۳۲۴۳۲۶۷   –  ۰۹۱۳۱۱۸۶۳۶۳
فکس:  ۰۳۱۵۳۲۴۳۲۶۷
نشانی:  اصفهانشهرضا، جاده کمربندی بروجن، جاده چغاد، کیلومتر ۷، دامداری و مزرعه سعیدیه
ایمیل:  talaisazan1387@yahoo.com  
فارسی