کشاورزی

فناوری بایوجمی در کشاورزی

فناوری بایوجمی در کشاورزی مورد استفاده در مزارع و باغات، با تمرکز بر پالایش آب و اصلاح خاک و  فراهم کردن محیط مناسب در اطراف ریشه موجب بازدهی بسیار خوبی در اندام هوایی از جمله رشد مناسب، تنظیم گلدهی و میوه دهی و شادابی گیاه خواهد شد. فناوری بایوجمی با احیا و افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک ضمن جلوگیری از فرسایش آن عملیات زیست پالایی و بازسازی طبیعی خاک را تسریع می نماید. این روش با اثرگذاری بر دانه بندی خاک در خاک های تخریب شده، افزایش ماده آلی در خاک های فقیر، برگرداندن شرایط طبیعی در خاک های مسموم شده با کودهای شیمیایی  و موارد دیگر در بخش اصلاح خاک فعالیت دارد.  نقش پر رنگ محصولات بایوجمی در احیای شرایط نامساعد قابل مشاهده است. در اصلاح خاک زمین های قلیایی و دارای شوری بالا، عملکرد بایوجمی به خوبی مشاهده می شود.

مزایای فناوری بایوجمی در باغات:

مزایای فناوری بایوجمی درمزارع

افزایش جوانه‌زنی و ریشه‌زایی

افزایش میزان سبزینگی

افزایش سرعت و میزان رشد

افزایش باردهی

افزایش ترکیبات آلی خاک و کمک به اصلاح خاک

افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش حرارتی و رطوبتی

کاهش وزن مخصوص خاک

کاهش شوری خاک

فارسی