شرکت های تحت لیسانس

نام شرکت: مجتمع کشت و صنعت دام زاد (شهرضا-اصفهان)

مدیر: دکتر سعید خلیلی

نام شرکت: کیمیا پالایش  گلپا (گلپایگان)

مدیرعامل: مهندس مجید وثوقی

نام شرکت: نوین اکسیر طبیعت پارس (مورچه خورت -اصفهان)

مدیر:دکتر پیمان فلسفین

نام شرکت: کیمیا کمپوست زاینده رود

مدیر عامل : حسین همتی

فارسی