آبزی پروری

فناوری بایوجمی در آبزی پروری

فناوری بایوجمی در آبزی پروری

فناوری بایوجمی در استخرهای پرورش آبزی با نگاه دقیقی به چرخه‌ها و فرآیند‌های زیستی و با معرفی محصولات (خانواده بایوجمی) تولید شده بر اساس دانش نوین و دوستار محیط زیست، به کمک پالایش آّب و بهبود شرایط زیستی آبزی آمده است. این روش شرایط مناسب و بدون تنشی را برای رشد آبزی فراهم می‌کند. همچنین در شرایط بحرانی نیز به کمک پرورش دهنده آمده تا شرایط استخر را به حالت پایدار برگرداند.این محصولات (پودر بایوجمی و محلول‌های استینا ۴۰۰ و اسیلC5) با توجه به دارا بودن ماده آلی، اسیدهای آمینه پایه و محرک های زیستی، جهت رشد فیتوپلانکتون‌ها مناسب بوده و همچنین به تجزیه پسماندهای آلی و شیمیایی موجود در آب کمک می‌کند.

یکی از شاخص‌های کیفیت آب در استخر، میزان آمونیاک محلول در آب است. منشا اصلی آمونیاک در استخرها مواد دفعی از آبزیان و تجزیه مواد آلی باقیمانده در استخر است. برای دفع آمونیاک از استخر، این ماده ابتدا باید به نیتریت سپس نیترات و پس از آن به نیتروژن تبدیل شود.  با استفاده از فناوری بایوجمی میزان آمونیاک موجود در استخر‌ها در طول شبانه روز به سرعت کاهش می یابد و تا ۹۰% آن در چرخه نیتریفیکاسیون حذف می گردد.

مزایای استفاده از فناوری بایوجمی

فارسی