دفاتر فروش

شهرکرد

آقای جهانیان – تلفن: ۰۳۸۳۲۲۶۰۱۶۲ – تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۱۴۱

شهرستان خاتم

آقای عطایی- ۰۹۱۳۱۹۳۶۱۸۸

شهرکرد

آقای فتاحی نژاد – تلفن: ۰۳۸۳۳۳۳۸۴۳۶ – تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۵۲۹

سبزوار

خانم دولت آبادی – تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۴۹۰۱۹

رشت

آقای حسین آریا پسند – تلفکس: ۰۱۳۳۳۷۱۰۲۹۷ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۱۴۹۴۲

بابل

آقای علی نژاد (مزرعه کپور کمانگر) – تلفکس: ۰۱۱۳۲۱۱۳۰۶۶ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۱۰۵۱۰ – ایمیل:mazraekapurkamangar@gmail.com

داراب

آقای رهبر – تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۰۵۷۶

مشهد

آقای اردکانیان (شرکت کشاورزی آزرنگ) – تلفکس(دفتر): ۰۵۱۳۸۴۱۴۱۷۲ – تلفن(بازرگانی): ۰۵۱۳۸۴۳۸۵۵۲ – تلفن همراه: ۰۹۳۶۱۸۹۴۱۱۸ ایمیل: azarangco@yahoo.com

شهرستان انار و شهر بابک

آقای مهرعلی زاده- تلفن ۰۹۱۳۳۲۷۹۱۵۹
فارسی