چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

آقای جهانیان – تلفن: ۰۳۸۳۲۲۶۰۱۶۲ – تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۱۴۱

اصفهان - کاشان

خانم فخاریان (شرکت نوین آشیان) – تلفکس: ۰۳۱۵۵۵۴۱۳۲۸ – تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۲۰۰۴۷۶ – ۰۹۱۲۰۷۴۶۳۴۰ ایمیل: novinashian@chmai.ir

اصفهان - اصفهان

آقای محمد ابراهیم کاظمزاد – تلفن: ۰۳۱۳۵۲۱۷۳۱۴ – تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۲۰۰۱

مازندران - بهشهر

خانم عبدالملکی (شرکت کیمیا کمپوست مازند) – تلفن: ۰۱۱۳۴۵۲۹۱۴۳ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۸۱۱۲۶۷

گیلان - رشت

آقای حسین آریا پسند – تلفکس: ۰۱۳۳۳۷۱۰۲۹۷ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۱۴۹۴۲

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

آقای فتاحی نژاد – تلفن: ۰۳۸۳۳۳۳۸۴۳۶ – تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۵۲۹

خراسان رضوی - سبزوار

خانم دولت آبادی – تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۴۹۰۱۹

خراسان رضوی - مشهد

آقای اردکانیان (شرکت کشاورزی آزرنگ) – تلفکس(دفتر): ۰۵۱۳۸۴۱۴۱۷۲ – تلفن(بازرگانی): ۰۵۱۳۸۴۳۸۵۵۲ – تلفن همراه: ۰۹۳۶۱۸۹۴۱۱۸ ایمیل: azarangco@yahoo.com

مازندران - بابل

آقای علی نژاد (مزرعه کپور کمانگر) – تلفکس: ۰۱۱۳۲۱۱۳۰۶۶ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۱۰۵۱۰ – ایمیل:mazraekapurkamangar@gmail.com

بوشهر - بوشهر

آقای سرتولیان – تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۷۵۵۲۸۹

فارس - داراب

آقای رهبر – تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۰۵۷۶

خوزستان - بهبهان

آقای اصیل زاده – تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۷۲۵۵۶۴

قزوین - قزوین

آقای رحیمی – تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۸۴۰۷

اردبیل - اردبیل

آقای جمشیدی – تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۸۶۹۴۱۹
فارسی