عاملین فروش

بابل

آقای حسن شاکری (سورتینگ سازی برادران شاکری) – تلفکس: ۰۱۱۳۲۲۵۹۳۲۶ – تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۱۲۱۷۲

بابل

آقای علی نژاد (مزرعه کپور کمانگر) – تلفکس: ۰۱۱۳۲۱۱۳۰۶۶ – ایمیل:mazraekapurkamangar@gmail.com

مشهد

خانم امیربیگ – تلفکس: ۰۵۱۳۶۵۱۷۹۶۱ – ایمیل: azamamirbeig@yahoo.com
فارسی